Предмет на дейност

Обединяване на усилията си за организация и реализация на съвместната дейност по проектиране, ремонти, ново строителство, инженерингова дейност на обекти от електроенергийни системи до 750 kV, телекомуникации и други.

Организиране и изпълнение на проучвателни, проектантски и строителни дейности на електроенергийни обекти с упражняване на контрол при строителството, практическа помощ при инженерно-внедрителската дейност и въвеждане на нови технологии, организиране на търгове, ноу-хау, патенти, лицензи и други.

Електрифициране на населените места, монтаж на вътрешни инсталации, изграждане на трафопостове 6, 10 и 20 кV, изграждане на подстанции 110/20 kV; 400/110 kV; 750/400 kV, изграждане на електропроводи от 6 до 750 кV, кабелни линии до 110 кV, улично и вътрешно осветление, пусково наладъчни работи, електроизмервания и други електро дейности, телекомуникации - изграждане на оптични инсталации, телефонни системи, канални мрежи, съобщителни връзки.

За изпълнението на монтажни и строителни работи, Електроконсорциум осигурява от производителите необходимите за целта доставки като стълбове болтова конструкция, горещо поцинковани, кабели до 20 кV, проводници всякакви видове, произведени по различни стандарти и други.

Електроконсорциум разполага с качествени компютърни конфигурации и програмно осигуряване, които позволяват бързи и качествени вариантни решения на различни проекти, вкл. конструиране на стоманорешетъчни стълбове до 750 кV и мачти за осветление на стадиони, спортни площадки и магистрали.

Дружеството осъществява своята дейност на територията на Република България и в чужбина: Ирак, Либия, Нигерия, Сирия, Мозамбик, Йордания, Алжир, Тунис и други.