организационна структура

1. Съставена е според изискванията на ISO 9001:94.

2. Наръчник за осигуряване на качеството.

    » според изискванията на ISO 9001:94 (на разположение при поискване).

3. Квалификация на персонала.

инженерно-техническо образование:
    » електрически централи, мрежи и системи;
    » електрообзавеждане;
    » архитектура;
    » хидроенергийно строителство;
    » промишлено и гражданско строителство;
    » водоснабдяване и канализация;
    » геодезия и картография;
    » геология;
    » метеорология;
    » експертни системи;
    » информатика;
    » автоматизация на производството;
    » програмно осигуряване.

стопанско управление:
    » мениджмънт и управление;
    » счетоводство;
    » маркетинг;
    » право.

ползвани езици:
    » български, английски, немски, френски и руски.